Explore Template

Cart empty
Total 0,00 €

My account

Licenční systém a copyright

Tato sekce popisuje ustanovení našeho studia s ohledem na licenční systém a autorské právo spravované tzv. autorským zákonem, jenž je zkrácený název zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, který Parlament České Republiky přijal 7. dubna 2000 a který nabyl účinnosti dnem 1. prosince roku 2000.
 
LICENČNÍ SYSTÉM VZTAHUJÍCÍ SE KE VŠEM NÁMI NABÍZENÝM PRODUKTŮM
 
Licence dělíme na:
   - Neexkluzivní komerční licence
   - Exkluzivní komerční licence 

Neexkluzivní komerční licence
 
Termínem neexkluzivní je myšleno to, že licence nespadá výhradně pod jeden subjekt, nýbrž produkty pod touto licencí mohou být využívány vícero subjekty najednou. Termín komerční pak dále označuje produkty, které smí být využívány ke komerčním účelům. To znamená, že:
 
 - Fyzické výrobky vyrobené ve Vašich výrobních podmínkách z námi dodaných digitálních dat pod touto licencí, můžete bez
   jakýchkoliv omezení prodávat. Totéž se ale již netýká samotných digitálních dat, cnc modely získané pod touto licencí dále
   není dovoleno jakkoliv šířit, či prodávat, bez písemného oprávnění autora.
 - Fyzické výrobky vytvořené námi na zakázku pod neexkluzivní komerční licencí můžete také bez jakýchkoliv omezení
   prodávat. Naše studio v tomto případě nicméně nedovoluje tento typ fyzických výrobků jakkoliv kopírovat (s použitím
   3D skenerů, kopírovacích fréz, cnc techniky, apod.), tímto způsobem vzniká fyzická nebo digitální kopie, jenž naše
   studio licencuje a jenž by také byla v tomto případě získána nelegální cestou.
 
Produkty v rámci tohoto typu licence jsou k dispozici jako:
- Digitální CNC modely vytvořené námi na zakázku pod neexkluzivní komerční licencí.
- Fyzické výrobky vytvořené námi na zakázku pod neexkluzivní komerční licencí.
 
Výhody a nevýhody této licence: Pořizovací cena produktu, jenž byl vytvořen pod neexkluzivní komerční licencí je nižší, na oplátku ale tento produkt bude součástí naší další nabídky. Může být tedy dostupný všem dalším potenciálním zájemcům.

Exkluzivní komerční licence

Termín exkluzivní znamená, že licence produktu spadá výhradně pod jeden subjekt. Vlastnictví přechází okamžikem prodeje licence z našeho studia pod subjekt, jenž si exkluzivní produkt zakoupil. Vlastník je oprávněn jak digitální data, tak výrobky vytvořené z těchto dat, využívat ke komerčním účelům. Vezměte prosím v potaz, že i po prodeji licence si naše studio vyhrazuje právo prezentovat se jakožto tvůrce těchto produktů. Toto právo nám umožňuje využívat obrázky či fotky tohoto projektu k rozšíření portfolio složky našeho webu, apod. Po vzájemné dohodě však samozřejmě od tohoto kroku můžeme ustoupit (v případě, že si zákazník nepřeje poukazovat na nás jakožto na výrobce v případě speciálních exkluzivních projektů). Exkluzivní licence je přechodná, tzn., že umožňuje vlastníkovi, aby ji dle vlastního úsudku prodal či daroval (tímto okamžikem licence přechází na nového majitele v celkovém znění a prodejce tímto ztrácí právo ji nadále spravovat, podruhé prodat, darovat, apod.).

Produkty v rámci tohoto typu licence jsou k dispozici jako:

- Digitální CNC modely vytvořené na zakázku pod exkluzivní licencí.

- Fyzické výrobky vytvořené na zakázku pod exkluzivní licencí.

Výhody a nevýhody této licence: Pořizovací cena produktu, jenž byl vytvořen pod exkluzivní licencí je vyšší, na oplátku ale tento produkt nebude součástí naší další nabídky. Vlastník je jen jeden.


DODATKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM

Zakázkový projekt

V případě zájmu o zakázkovou tvorbu nám zákazník může zaslat fotografii, obrázek, nákres, a podobné materiály jakožto předlohu pro naši práci. Studio Borovička plně akceptuje autorská práva a vyhrazuje si tímto možnost odmítnout spolupráci se subjektem, který má zájem na zpracování licenčních motivů, se kterými nicméně nemá oprávnění jakkoliv nakládat. V tomto případě můžeme po zákazníkovi žádat doložení kopie licenčního ujednání mezi ním a licencorem, který dané téma oficiálně spravuje. Jinak řečeno, má-li zákazník zájem o zpracování motivů jako portréty známých osobností, loga slavných firem, apod., naše studio může vyžadovat potvrzení, že je zákazník legitimně oprávněn náležitě se zmíněnými tématy nakládat a spravovat je. 100% ctíme autorská práva, tolik udělat můžeme a tolik také děláme, nicméně ne ve všech případech jsme schopni nám zaslané motivy prověřovat (v případech, kdy nevíme pod jakého autora díla spadají, případně kdy ani netušíme, na jaké subjekty se s prosbou o prověření autorství obrátit). Z tohoto faktu tedy vyplývá, že Studio Borovička nenese žádnou odpovědnost za zákazníkem zaslané materiály k našemu dalšímu zpracování, ať už se jedná z jeho strany o legální podklady, nebo neoprávněné zneužité licenční motivy (v době internetu není problém zaslat nám odkudkoliv stažená fota, obrázky, data, apod., a vskutku není v našich silách prověřovat všechna zaslaná data). Registrací na našem webu tedy zákazník stvrzuje, že je legitimním spravovatelem motivů, které nám zasílá ke zpracování a že v případě autorských otázek daná věc spadá pouze pod jeho vlastní odpovědnost, nikoli pod odpovědnost Studia Borovička, jenž v těchto případech nemá možnosti jak autorství ověřit. Dále, Studio Borovička se v případě zakázkového projektu plně zavazuje, že zákazníkem poskytnuté podkladové materiály využije pouze v diskrétní a důvěrné rovině a nikdy je nepoužije k jiným účelům, než-li k těm, potřebným k práci na zakázkovém projektu (netýká se případů, kdy máme svolení přímo od zákazníka k prezentaci dat na našem webu, apod.)

 

Všeobecná autorská práva k náplni tohoto webu a k produktům naší nabídky

Není dovoleno distribuovat, reprodukovat, sdílet, publikovat nebo prodávat jakékoli informace, software, obrázky, dokumenty nebo digitální data získaná z webu nebo ze služeb subjektu Studio Borovička, s výjimkou případů výslovně uvedených v podmínkách na tomto webu. Není dovoleno používat tuto webovou službu pro jakékoliv účely, kterou jsou nebo mohou být v konfliktu s místními, národními nebo mezinárodními právními předpisy nebo ustanoveními.

Stručně o nás

Vznik studia je datován rokem 2008. Právě toho roku jsme byli vůbec prvním subjektem v ČR nabízející zakázkový servis zaměřený na tvorbu uměleckých digitálních modelů se specializací na CNC obrábění! Tvoříme z 2D podkladů jako jsou fotky, obrázky či nákresy. Disponujeme také CNC technikou, zajišťujeme výrobu uměleckých, dekorativně zaměřených zakázkových produktů.

Kontaktujte nás

Digitální modely a fyzická CNC výroba na zakázku. Máte-li námět na spolupráci nebo dotazy k naší nabídce, prosím kontaktujte nás.

David Borovička
E-Mail: david (zavináč) borovicka.eu
Skype: davidborovicka
Tel.: +420 724 649 498
WhatsApp: +420 724 649 498

Autorské právo

Veškerá digitální data prezentovaná na tomto webu (včetně textové náplně, fotografií, apod.) jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k výše uvedenému je subjekt Studio Borovička, případně subjekty, které figurují jako oficiální obchodní společník našeho studia, s jejichž svolením dané data publikujeme (fotobanka, zákazníci, apod.) Publikování nebo další šíření obsahu tohoto webu není dovoleno bez písemného souhlasu autorů.